F.A.Q.

Q Waarom een Gebiedscoöperatie?

A Het doel van gebiedscoöperatie Eemland is om tot een daadwerkelijke duurzame en inclusieve samenleving te komen.

Q Waarom Eemland?

A De gebiedscoöperatie is ontstaan vanuit Amersfoort met verbindingen naar de Eemlandhoeve. Eemland is het gebied waar Amersfoort in ligt en om dit als gebied voor de Gebiedscoöperatie te nemen is organisch ontstaan.

Q Wat is het bestaansrecht van de GCE?

A Door de financiële crisis en de klimaatcrisis is gebleken dat lokaal initiatief nodig is. Daarnaast vraagt de participatiewet (P-WET GAAT OVER BIJSTAND, klopt dus niet in deze bewoordingen) ook nadrukkelijk om het inzet van burgerinitiatieven. Via GCE kunnen al deze krachten en initiatieven gebundeld worden, waardoor de verwezenlijking van een goed resultaat aanzienlijk toeneemt. het beleid van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid doet heel vaak geen recht aan de behoeften van de regio’s.

Q Wat is de missie van de GCE?

A Vanuit onze gedrevenheid om grote vraagstukken in ons gebied integraal te helpen oplossen, zetten wij de stap om actief deel te nemen aan de organisatie en de transformatie van de samenleving die hiervoor nodig is. 

Met burgerkracht pakken wij de handschoen op van de transitie van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daarbij zetten we ons proactief in voor de inrichting onze woon-, leef- en werkomgeving en werken wij samen met de andere spelers. Zo werken we aan het nieuwe publiek-burgerlijk-privaat speelveld, waarin plaats is voor iedereen. 

Q Wie kunnen er lid worden?

A Iedereen die zich inzet voor en kan verbinden met de visie, missie en doelen van de gebieds coöperatie Eemland en tevens verbonden is met het gebied Eemland:

Bestaande coöperaties en coöperaties in oprichting, burgerinitiatieven, stichtingen en andere rechtspersonen zoals BV’s, ondernemingen, ZZP-ers en natuurlijke personen.

Q Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap?

A Verbinding met de visie, missie en doelen zoals verwoord in de preambule en statuten van de coöperatie. Wederkerigheid is hiervan een belangrijk onderdeel. Leden dragen bij aan de coöperatie en creëren ook waarde door deelname aan de coöperatie.

Q Is er contributie? Kost het geld?


Maatschappelijke organisaties met een omzet tot € 50000: €250
Ondernemingen met een omzet tot € 50000: €500
Privé personen €50

Q Wanneer stopt het lidmaatschap?

A Op eigen verzoek of volgens besluit van de ledenvergadering en het bestuur, bijvoorbeeld wanneer het lid handelt in strijd met het huishoudelijk reglement en de statuten en de belangen van de coöperatie worden geschaad. 

Q Hoe gaat de besluitvorming in de gebiedscoöperatie?

A Zie statuten.

Q Wat wordt er van mij als lid verwacht?

A
Actieve deelname aan de ledenvergaderingen.
Inzet om de missie en doelen van de coöperatie en haar leden te realiseren.
Delen van kennis, ervaring en netwerk met andere leden en coöperaties binnen ons netwerk.

Q Wat kan ik van de gebiedscoöperatie verwachten?


Impact,
Invloed,
Inspiratie,
Synergie,
Netwerk,
Versnelling van leren, groei en ontwikkeling,
Ledenvergaderingen waarmee je invloed op de koers en doelen van de coöperatie hebt,
Inspiratie/thema/ontwikkelings bijeenkomsten,
Samen staan we sterker in onderhandeling met publieke en private partijen.